+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl

⭐PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-wychowawczy 2023-2024

PROGRAM PROFILAKTYCZNO -WYCHOWAWCZY

 1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W ZĄBKOWICACH ŚL.

 1. Rok szkolny 2023/2024

 • Wychowanie i profilaktyka są procesami odrębnymi, różniącymi się celem działań, jednak są ze sobą ściśle powiązane i posiadają wspólny obszar.
 • Cel wychowania wszechstronnie dojrzały człowiek.
 • Cel profilaktyki wspomaganie wychowania i kompensowanie jego niedostatków.
 • Wychowanie pełni rolę nadrzędną nadającą sens działaniom profilaktycznym.
 • Poprzez swoje działanie zapobiegawcze i korekcyjne, działania profilaktyczne tworzą warunki do sprawnej realizacji procesu wychowawczego
 • Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.
 • Wychowanie to proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

 

 

I. Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) ogłoszona 11 stycznia 2017 r. Art. 26 program wychowawczo-profilaktyczny

Art. 26.

1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3,5, 7 i 8, realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i

rodziców.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych.

Art. 84.

1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

4. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, uchwala rada pedagogiczna.

5. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej

szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej(Dz. U. z 2017r. poz. 356).

3.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej –art. 72.

4.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Opracowano na podstawie Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

5.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2015 r. W sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

6.Rozporządzenie MENiS z dnia 09.02.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002., poz. 96

7.Rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 703).

8.Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r

9.Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

10.Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

11.Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

12.Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii

13.Konwencja o Prawach Dziecka.

14.Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)

 

II Wstęp

Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania,

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

Cechy programu:

Działania wychowawcze: Działania profilaktyczne:
1) spójny z programami nauczania, 1) wspomaga ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, jakie zagrażają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;
2) kształtuje postawy i umiejętności, 2) ogranicza i likwiduje czynniki ryzyka (jednostkowe, rodzinne, rówieśnicze, szkolne, środowiskowe), które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia
3) tworzony jest z udziałem nauczycieli, uczniów, rodziców 3) inicjuje i wspomaga czynniki chroniące

(jednostkowe, rodzinne, rówieśnicze, szkolne, środowiskowe), które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu życiu

4) osadzony jest w tradycji szkoły i lokalnej społeczności,
5) uwzględnia zmiany zachodzące w społeczności szkolnej i lokalnej,
6) zawiera wartości ważne dla społeczności szkolnej,
7) wyznacza cele, zadania do realizacji,
8) określa odpowiedzialnych za realizację zadań.

 

III. Charakterystyka programu wychowawczo-profilaktycznego

1. Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji wewnętrznej,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2018/2019
 • wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych,
 • uwag , spostrzeżeń, wniosków nauczycieli
 • problemów wychowawczych zgłaszanych przez rodziców
 • analizy ankiet dla uczniów, nauczycieli
 • obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły
 • analiza uwag wpisanych do zeszytów uwag
 • sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawcę

 

DIAGNOZA POTRZEB ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W SZKOLE

1. Zachowania problemowe uczniów i ich przyczyny:

-wulgaryzmy , brak kultury osobistej – przyczyna tych zachowań to między innymi obyczaj środowiskowy, wzorce z domu, wzorce w mediach, upust emocji, wyraz buntu, chęć zwrócenia na siebie uwagi, brak reakcji dorosłych

agresja– przyczyny: odpowiedź na prowokację, bezkarność, negatywne wzorce, odreagowanie stresu, prowokująca postawa dorosłych, brak kontaktu z rodzicami, nieumiejętność radzenia sobie z życiem

cyberprzemoc –niewłaściwe korzystanie z technologii informacyjnej , niedostateczny nadzór ze strony rodziców,

słaba znajomość technologii komputerowej

2.Warunki rodzinne – czynniki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych

– konflikty rodzinne, rodziny rozbite,

– niedostateczna opieka nad dziećmi,

– niski status materialny, ubóstwo, bezrobocie,

– brak zainteresowania rodziców sytuacją szkolna dzieci,

– bezradność wobec zachowań dzieci.

3. Problemy zdrowotne – niewłaściwe spędzanie czasu wolnego

– zaniedbania higieniczne, złe nawyki żywieniowe, otyłość

– realizacja działań profilaktycznych z zakresu profilaktyki narkomanii, w szczególności substancji psychoaktywnych, psychotropowych i środków zastępczych

Działania profilaktyczne prowadzone będą na trzech poziomach, w zależności od stopnia ryzyka:

 • Profilaktyka uniwersalna skierowana jest do wszystkich uczniów, bez względu na stopień ryzyka całej społeczności szkolnej. Podejmowane działania skupiają się wokół zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu życia, rozwijaniem postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętności dokonywania świadomych wyborów. To również rozwijanie postawy asertywności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji przeżywania trudnych sytuacji życiowych. Profilaktyka uniwersalna ma na celu przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych lub opóźnienie inicjacji. Działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej realizowane są przede wszystkim przez nauczycieli, pedagoga szkolnego.
 • Profilaktyka selektywna skierowana jest do grupy zwiększonego ryzyka, czyli do osób, które w stopniu wyższym niż przeciętny są narażone na rozwój zaburzeń. Profilaktyka selektywna koncentruje się na zagrożonych grupach młodzieży, osobach, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka. Celem jest tworzenie warunków, które umożliwiają wycofanie się z zachowań ryzykownych. Działania w zakresie profilaktyki selektywnej prowadzone są przez pedagoga, psychologów , specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także wykwalifikowanych realizatorów programów profilaktycznych.
 • Profilaktyka wskazująca skierowana jest do grupy, w której rozwinęły się już symptomy zaburzeń, w tym związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Obejmuje ona działania interwencyjne i terapeutyczne, mające na celu zablokowanie pogłębiania się zaburzeń i zachowań destrukcyjnych oraz umożliwienie powrotu do prawidłowego funkcjonowania społecznego (resocjalizacja).

* Według założeń programu, w szkole będzie prowadzona przede wszystkim profilaktyka uniwersalna, a wobec uczniów wymagających bardziej zaawansowanej aktywności – szkoła przewiduje działania z zakresu profilaktyki selektywnej.

Realizację programu wychowawczo -profilaktycznego wspierać będą następujące instytucje w Ząbkowicach Śl.:

a. Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna .

b. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

c. Komenda Powiatowa Policji

d. Sąd Rejonowy – Kuratorzy Sądu Rodzinnego i Nieletnich

e. Urząd Miejski

f. Biblioteka Miejska

g. Ząbkowickie Centrum Kultury i Sportu

h. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

i. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

j. Centrum Terapeutyczne

k. Stowarzyszenie ,,Osiedlowy uśmiech”

IV. Zadania szkoły

1. Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

2. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

3.Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

4. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej;

5. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

V. Cele

Celem realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego jest stworzenie takiej szkoły, w której:

 • Panuje miła, przyjazna i życzliwa atmosfera, oparta na wysokiej kulturze osobistej, wzajemnym szacunku i akceptacji, w której brak jest agresji, przemocy i dyskryminacji;
 • Inicjujemy i aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej, uwzględniając w swoich działaniach problematykę zdrowotną i profilaktykę uzależnień;
 • Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, wszechstronnie rozwijają swoje zainteresowania, które przygotowują ich do dalszego procesu kształcenia;
 • Nauczyciele poprzez swoją aktywność uczą młodego człowieka pracy na rzecz środowiska, kształtują postawę otwartości, kreatywności, bezinteresowności;
 • Rodzice są odpowiedzialni za budowanie systemu wartości u swoich dzieci, wspierają nauczycieli, współuczestniczą w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.

VI. Misja szkoły

Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich jest systematyczne podnoszenie jakości jej pracy we wszystkich obszarach działalności szkoły. Staramy się, aby w szkole panowała atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie oraz osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości.

Jesteśmy szkołą, która:

zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby,

rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach,

upowszechnia zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne,

wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące z zachowania pokoju, przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej,

systematycznie tworzy własną historię i tradycje, rozwija uczniowski ceremoniał i wzbogaca szkolną symbolikę,

dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk rodzinnych

dba o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, wprowadza relacje integrujące nauczycieli, uczniów i rodziców we wspólnotę szkolną,

jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli,

wspomaga wychowawczą rolę rodziny współdziałając z rodzicami/opiekunami / w procesie kształcenia i wychowania,

koordynuje oddziaływania wychowawcze szkoły i domu rodzinnego,

gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

VII .Wizerunek absolwenta szkoły

Celem programu wychowawczoprofilaktycznego jest wychować absolwenta szkoły, który:

 • W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem wobec drugiego człowieka.
 • Świadomie podejmuje decyzje, potrafi przewidzieć ich skutki oraz ponieść konsekwencje swojego postępowania.
 • Jest tolerancyjny, kulturalny, respektujący ogólnie przyjęte normy społeczne.
 • Jest asertywny, odpowiednio reagujący w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych.
 • Potrafi zdecydować o kierunku dalszego kształcenia.
 • Potrafi właściwie wykorzystywać technologie informacyjne.
 • Pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości.
 • Zna i szanuje historię, kulturę i tradycję naszego regionu oraz narodu przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,
 • Jest wrażliwy na piękno i dziedzictwo kulturowe

VIII. Program wychowawczo-profilaktyczny – przedszkole, pierwszy etap edukacyjny klasy I – III

obszary Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji działania Osoby odpowiedzialne
Zdrowie

edukacja

zdrowotna

zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych

zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;

przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia

kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie; racjonalny plan dnia, prawidłowa postawa ciała

rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; sport i rekraacja

1.Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, w organizacjach działających w szkole.

2.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

3.Realizacja programów: ”Program dla szkół”

4.Kontrola czystości, bilanse zdrowia, badanie przesiewowe, dostosowanie wielkości ławek i krzeseł do wzrostu uczniów, czynności samoobsługowe w przedszkolu , fluoryzacja zębów

5.Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych paleniu oraz piciu alkoholu poprzez pogadanki

6.Sprawdzanie, czy uczniowie posiadają śniadanie, wspólne przygotowanie pożywnego i zdrowego śniadania w klasach

7.Układanie i prezentacja indywidualnych planów dnia na lekcjach wychowawczych.

8.Zajęcia ruchowe I-III. , Umiem pływać

9.Sportowe imprezy okolicznościowe – turnieje ,Dzień sportu

10.Udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie świata

11.Międzyszkolne zawody sportowe według harmonogramu SZS.

12. Udział w Spartakiadzie Przedszkolaków

13. Rekreacyjne imprezy szkolne i środowiskowe.

14.Wycieczki szkolne – i zielone szkoły wg harmonogramu.

15.Wycieczka przedszkolna na zakończenie roku

16.akcje -Sprzątanie świata, sadzenie drzew, prowadzenie szkolnego ogródka

Wychowawcy klas I-III , pedagog, pielęgniarka , nauczyciele wychowania fizycznego,

nauczyciel biologii

Relacje– kształtowanie

postaw społecznych

kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

Integracja uczniów klas I-szych z pozostałą społecznością szkolną,

kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;

przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;

zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

1.Uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy. Tworzą Kodeks klasowy

2.integracja wychowanków w ramach zespołów klasowych i grupowych w przedszkolu , integracja dzieci przedszkolnych z kl.I szkoły podstawowej

3.imprezy klasowe i szkolne według harmonogramu uroczystośći

4.uroczystości przedszkolne wg planu

5.Lekcje wychowawcze na temat: tolerancji i akceptacji, przyjaźni i miłości, budowania właściwych relacji interpersonalnych, szacunek dla siebie i innych, itp.

6.Realizacja tematów kompleksowych: „Moja rodzina”, „Nasi przyjaciele”, „Dzieci z innych krajów”.

7.Włączenie tematyki prospołecznej do zajęć przedmiotowych

8. Uczniowie kultywują tradycje związane
z najbliższą okolicą, krajem.

9. Poznają symbole narodowe i europejskie.

10. Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym z okazji świąt narodowych 11 listopada i 3 maja

11. Uczniowie biorą udział w zbiórkach i akcjach o charakterze charytatywnym (ogólnopolskich i lokalnych) Góra grosza, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, zbiórka zabawek dla dzieci z Domów Dziecka , Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy , Akcja ,,Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

wychowawcy

pedagog,

wychowawcy przedszkola

wychowawcy świetlicy

 

 

historii

Kultura– wartości, normy,

wzory zachowań

kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;

kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła;

kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji ,kontakt z zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym,

uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury

kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;

budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

przygotowanie do podejmowania działań mających na celu rozwijanie własnych zainteresowań;

kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości

kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

1.Uczniowie stosują formy dobrego zachowania.

2.Obchody Dnia życzliwości

Promowanie czytelnictwa –konkursy biblioteczne np. Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek

Pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika

3.Udział w imprezach kulturalnych
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania – wyjścia na spektakle teatralne do ZOK -u, wyjazdy do kina , opery, filharmonii itp. wyjścia na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne ,
Dzień teatru

3. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań- godziny wychowawcze, pogadanki, warsztaty profilaktyczne.

4.klasowe konkursy na „najbardziej życzliwego kolegę”

5.Udział w lokalnych imprezach środowiskowych – Jarmark bożonarodzeniowy , Jarmark wielkanocny, Festyn szkolny

6.Udział w gminnych konkursach np. Sulisek,

7.Pasowanie na czytelnika, udział w konkursach biblioteki szkolnej i miejskiej

8.Dzień europejski w szkole – prezentacja dorobku kulturalnego i tradycji krajów europejskich

9.Zwiedzanie Krzywej Wieży i udział w lekcjach muzealnych w regionalnej Izbie Pamiątek

10.Spotkania z ciekawymi ludźmi np. rodzicami prezentującymi różne zawody np. leśnika, pszczelarza, strażaka, weterynarza

11.Udział w kołach zainteresowań zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

12. Pokaz talentów – doroczna impreza szkolna

13. Udział w konkursach szkolnych np. na kalendarz adwentowy, ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne, na świąteczny wystrój klasy , na najbardziej zadbaną klasę

14.poznawanie obyczajów , kultury innych narodowości

15.uwrażliwienie uczniów na problemy osób niepełnosprawnych

Wychowawcy klas I-III

 

wychowawcy świetlicy

 

nauczyciel bibliotekarz

rodzice

katecheta

nauczyciel doradztwa zawodowego

Bezpieczeństwo

profilaktyka zachowań ryzykownych i

problemowych

zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,

przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych,rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

bezpieczne organizowanie zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;

przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;

kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

1. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami np. sali gimnastycznej pracowni komputerowej , stołówki szkolnej.

2.Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa, próbne alarmy

3.Realizacja programu „ Bezpieczny Uczeń – Bezpieczna Szkoła ” przy współpracy z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną

4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi i z zasadami pierwszej pomocy.

5. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.

6.Pogadanki i gazetki szkolne dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu, korzystanie z prezentacji i filmów ze stron np. Sieciaki , Dziecko w sieci

7. Udział w programie Aktywna tablica, tworzenie tematycznych prezentacji multimedialnych , korzystanie z dziennika elektronicznego Vulcan , z poczty elektronicznej w celu przesyłania zadań domowych

8.Współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Ząbkowicach- pogadanki o bezpiecznej drodze do i ze szkoły, bezpieczeństwo w czasie ferii i wakacji, kontrola autobusów

koordynator ds. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy

Wychowawcy klas I-III

pedagog

psycholog

pielęgniarka

nauczyciele wychowania fizycznego

n-l informatyki

IX. Program wychowawczo-profilaktyczny – drugi etap edukacyjny

klasy IV – VIII

obszary Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji działania Osoby odpowiedzialne
Zdrowie

edukacja

zdrowotna

 • Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu. Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.
 • Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie.
 • Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny.
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.
 • Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują .
 • Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
 • Kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.
 • Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.
 • Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.
 • Kształtowanie postawy aktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialność za swoje działania, decyzje.
 • Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań. Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.
 • Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.
 • Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością.
 • Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych.
 • Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.
 • Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.
 • Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne
1.Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego trybu życia na godzinach wychowawczych
i zajęciach edukacyjnych.
wychowawcy
2.Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym odżywianiu się. Spotkanie z dietetykiem. Higienistka, nauczyciel przyrody i biologii
3. Realizacja programów: „Program dla szkół” dyrektor
4.Fluoryzacja zębów – program profilaktyczny. higienistka
5.Rozwijanie sprawności fizycznej:

 • na lekcjach wychowania fizycznego.
 • szkolne sportowe imprezy okolicznościowe – turnieje.
 • międzyszkolne zawody sportowe według harmonogramu SZS.
 • Dzień Sportu”
 • Mecz o Puchar Przechodni Dyrektora
Nauczyciele WF
6.Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia

– konkurs na najładniejszą klasę

wychowawcy
7.Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych dotyczących promocji zdrowia. Nauczyciel przyrody i biologii
8.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień w formie szkoleń i kursów. dyrektor
9.Zajęcia na lekcjach przyrody, biologii, geografii chemii, fizyki. n-le tych przedmiotów
10.Uczestnictwo w konkursach związanych
z tematyką ekologiczną.
Nauczyciel przyrody i biologii
11.Działania ekologiczne: Dzień Ziemi , Dzień Zwierząt- zbieranie karmy dla zwierząt ze schroniska .

12.Spotkanie z dietetykiem.

13.Kurs pierwszej pomocy

Dyrektor

nauczyciel biologii

Nauczyciel EDB

Relacje

kształtowanie

postaw społecznych

 • Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.
 • Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb.
 • Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.
 • Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.
 • Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji.
 • Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.
 • Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).
 • Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota).
 • Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę.
 • Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.
 • Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat).
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.
 • Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.
 • Rozwijanie samorządności.
 • Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenia nie obydwu stron.
 • Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności.
 • Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat).
 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla obydwu stron.
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji.
 • Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.
1.Zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego poprzez:

 • promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się,
 • poszanowanie praw i potrzeb innych
 • działania w ramach SU -wybory, współtworzenie planu działań
wychowawcy
2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych
i społecznych poprzez:

 • wdrażanie do empatii,
 • współpraca w zespołach,
 • realizacja projektów,
 • kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ryzykownych,
wychowawcy
3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez:

 • kształtowanie umiejętności nieagresywnego rozwiązania konfliktów i zachowania się w sytuacji problemowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych.
pedagog
4. Imprezy klasowe według planu wychowawczego wychowawcy
5.Lekcje wychowawcze na temat: tolerancji i akceptacji, przyjaźni i miłości, budowania właściwych relacji interpersonalnych, szacunku dla siebie i innych, itp. wychowawcy
6.Włączenie tematyki prospołecznej do zajęć przedmiotowych (j. polski, historia, wychowanie do życia w rodzinie, religii) n-le tych przedmiotów
7. Działania dla dobra szkoły i innych potrzebujących:

zbiórka nakrętek po napojach

zbiórka fantów na szkolną loterię

-„Góra grosza”,

– zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska

-udział w akcjach charytatywnych (ogólnopolskich i lokalnych)

-zbiórka zabawek dla dzieci z Domów Dziecka

– udział w WOŚP

Akcje świąteczne: wigilia w klasach, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, zapalenie zniczy na cmentarzu komunalnym

Dyrektor, wychowawcy
Kultura

wartości, normy,

wzory zachowań

Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka.

 • Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.
 • Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów edukacyjnych i zawodowych zgodnie ze swoimi talentami, umiejętnościami , predyspozycjami

Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

 • Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości.
 • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 • Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.
 • Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.
 • Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.
 • Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.
 • rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.
 • Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które na nie wpływają.
 • Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.
 • Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności.
 • Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.
 • Umacnianie więzi ze społecznością lokalną.
 • Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności
1.Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych poprzez:

 • zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły,
 • wybory i działalność samorządu uczniowskiego
 • rozpoznanie własnych talentów, umiejętności i predyspozycji na lekcji doradztwa zawodowego
 • poszanowanie mienia szkoły,
 • tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły.
Wychowawcy,

nauczyciel doradztwa zawodowego

2. Zapoznanie uczniów z historią miasta i rejonu, znaczenie jego herbu, zabytkami, kulturą, itp. , konkurs wiedzy o Polsce

 • Wycieczki szkolne – i zielone szkoły wg harmonogramu.
 • Wycieczki edukacyjne – do Warszawy, Wrocławia -poznawanie miejsc ważnych dla naszej historii.
 • We współpracy z parafią Najświętszego Serca Jezusowego o. Pallotynów udział szkoły w rekolekcjach wielkopostnych
Nauczyciel historii, przyrody geografii i wiedzy o społeczeństwie

katecheta wychowawcy

3.Uczestnictwo w akademiach, apelach i innych uroczystościach wychowawcy
4.Kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych krajów.

Konkurs ortograficzny ,,Walka z bykami”

Wychowawcy

nauczyciel plastyki

nauczyciel historii, j. polskiego

poloniści

5. Wykonanie okazjonalnych gazetek na korytarzu szkoły. Wg potrzeb
6. Lekcje biblioteczne, warsztaty i akcje czytelnicze rozwijające zainteresowania i pasje uczniów, wzmacniające pozytywne podejście do procesu kształcenia np. akcja „Jak nie czytam, jak czytam?” , „Narodowe czytanie”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek i Dnia Języka Ojczystego bibliotekarz
7. Zajęcia świetlicowe popularyzujące

alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

[szachy, gry plenerowe i planszowe]

Nauczyciele świetlicy
 1. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych [teatr, film, koncert itp.] jako kształtowanie potrzeb uczestnictwa w kulturze.
 2. Festyn z Dwójeczką we współpracy ze Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Osiedlowy Uśmiech” działające na rzecz mieszkańców Osiedla Pallotyńskiego
wychowawcy
Bezpieczeństwo

profilaktyka zachowań ryzykownych

(problemowych) i uzależnień

 • Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.
 • Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.
 • Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.
 • Rozwijanie umiejętności

identyfikowania przyczyn własnego postępowania. Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań.

 • Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.
 • Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.
 • Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie.
 • Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich.
 • Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.
 • Propagowanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.
 • Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.
 • Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i internetu.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi.
 • Kształtowanie przekonań dotyczących

znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach stresowych.

 • Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.
 • Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków.
 • Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez oszukiwanie

i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?

 • Rozwijanie umiejętności odejmowania działań zgodnych ze zweryfikowanymi źródłami wiedzy.
 • Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla innych – określanie alternatywnych rozwiązań problemu.
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji
 • Orientacja zawodowa , wybór dalszej drogi kształcenia, poznawanie zakładów pracy i ciekawych zawodów
1.Środki i substancje psychoaktywne:

 • diagnoza środowiska ucznia,
 • wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy w sytuacji sięgania po narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotynę,
 • gazetki ścienne,
 • Apel Stop Nałogom,
 • Bieżące informowanie rodziców / prawnych opiekunów o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o swoich sugestiach i spostrzeżeniach.
Wychowawcy, pedagog

psycholog

2. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie dyskryminacyjne, cyberprzemoc:

 • systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją, przemocą,
 • zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole
 • pogadanki, lekcje wychowawcze,
 • realizacja programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole „Spójrz inaczej na agresję” lub „Bezpieczny Uczeń – Bezpieczna Szkoła ” przy współpracy z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną.
 • stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów
 • reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia, .
 • zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.
 • zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.
 • spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące odpowiedzialności nieletnich.
Wychowawcy, pedagog
3.Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych poprzez:

 • propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby) – jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy,
 • omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawniania danych osobowych.
 • Pedagogizacja rodziców
 • spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów
Wychowawcy, pedagog

X. Kryteria efektywności

 

Uczeń: Wszyscy uczniowie naszej szkoły są podatni na oddziaływanie tego programu.

 

Nauczyciele: Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo- Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy.

 

Rodzice: Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

 

XII. Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych

 

Dyrekcja: dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, wspiera finansowo i organizuje działania profilaktyczne w środowisku szkolnym, stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły,

Pedagog szkolny: ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, ma obowiązek ścisłej współpracy z policją i z sądem dla nieletnich, w sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia, diagnozuje problemy wychowawcze, poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn, doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki.

Sprawuje opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad dzieckiem, prowadzi warsztaty dla uczniów i rodziców, pomaga w rozpoznaniu trudności edukacyjno- emocjonalnych, udziela wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, wspiera rodziców i udostępnia materiały dla uczniów, rodziców i nauczycieli m.in. za pośrednictwem strony internetowej szkoły.

Realizuje zadania wynikające ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Nauczyciele: mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego, wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem np. na wycieczkach szkolnych, świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem,

Wychowawcy klas: wychowawcy i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach szkolenia, konsultacje dla rodziców, dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie, poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków, uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły, nadzorują pomoc psychologiczno- pedagogiczną w swojej klasie,

 

Rodzice: rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w mieście,

 

XIII. Ewaluacja

Program wychowawczo-profilaktyczny ewaluowany będzie każdego roku w miarę wynikających potrzeb.

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty będą poddawane systematycznej obserwacji i ocenie.

Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli posłużą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na

przyszłość.

 

Kierunki realizacji polityki państwa w roku szkolnym 2023/2024 oraz obszary nadzoru pedagogicznego

w przedszkolach i szkołach

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ustalone kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
 6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 z OP w Ząbkowicach Śląskich został pozytywnie

zaopiniowany i przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2023 r.

Samorząd Uczniowski Dyrektor Szkoły Rada Szkoły

 

 

Opracowanie:

Elżbieta Fiałkowska-Szmiel

Agnieszka Nowaczewska