+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl

⭐Obiady

Informacje dla rodziców:

  1. Zapisy uczniów na obiady przyjmowane są u intendenta. Zgłoszenia dokonują rodzice/ opiekunowie wypełniając druk karty zgłoszenia.
  2. Miesięczna opłatę za obiady należy wpłacać w terminie do 10-go każdego miesiąca. Koszt jednego obiadu : uczeń  i wychowanek przedszkola 4 zł.
  3. Osoby niewpłacające w terminie za obiady lub niestosujące się do zasad określonych w regulaminie stołówki mogą być pozbawione  możliwości stołowania się w stołówce szkolnej. Zostaną naliczone ustawowe odsetki za zwłokę.
  4. Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym. Zgłoszenie nieobecności w danym dniu w godz.7,10-8.00  telefonicznie pod numerem 748157209, 796011440.
  5. Rezygnację z obiadów w kolejnym miesiącu należy zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej do  ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
  6. Brak zgłoszenia rezygnacji oznacza, że dany uczeń traktowany jest jako osoba stołująca się, której rodzice powinni uregulować należność za obiady.

Od dnia 1 września 2020 r. wprowadzono możliwość dokonywania płatności na konto bankowe szkoły. Taka chęć powinna być zadeklarowana przez rodzica. W treści przelewu:

1.Kwota do zapłaty…….

2. Tytułem:opłata za obiady za m-c…………../Imię i nazwisko dziecka/…………………………….

Nazwa klienta: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZ. PRZEDSZKOLNYMI UL.PIASTOWSKA 1, 57-200-ZĄBKOWICE ŚL.

numer konta: 24 95330004 2001 0010 0205 0058

karta zgłoszenia na obiady.docx