+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl

⭐Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA SP2 2021

Punktowy system oceniania zachowania ucz. klas 4-8 SP2 w Ząbkowicach Śl.

Zasady ogólne:

 1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca oddziału informuje uczniów
  i rodziców o obowiązujących w nowym roku szkolnym kryteriach oceniania zachowania.
 2. Ocena z zachowania spełnia funkcje wychowawcze i ma mobilizować ucznia do samokontroli i samowychowania.
 3. Ocena z zachowania nie może spełniać funkcji represyjnej, nie może też być wyrazem sympatii czy antypatii wobec ucznia.
 4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ma charakter całościowy, nie może powstać na podstawie jednego pozytywnego lub negatywnego czynu, uwzględnia ona następujące sfery postępowania:
  a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  b) zaangażowanie społeczne i reprezentowanie szkoły,
  c) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie,
  d) zachowanie norm etycznych i kultura języka.
 5. Bazą do ustalenia oceny są wpisy nauczycieli, wychowawców do dziennika danej klasy w wyznaczonym miejscu (uwagi).
 6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie skali punktowej. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

Szczegółowe kryteria oceniania:

 1. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje „awansem” 160 pkt., co jest równoznaczne z oceną dobrą z zachowania.
 2. W ciągu semestru uczeń ma możliwość w zależności od prezentowanej postawy zwiększyć lub zmniejszyć liczbę punktów (punkty dodatnie i punkty ujemne).
 3. Uczeń może również, otrzymać za swą postawę nagrody przewidziane w Statucie szkoły: (pochwałę wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu na forum klasy, pochwałę dyrektora szkoły, pochwałę na zebraniu z rodzicami, list gratulacyjny do rodziców, nagrodę rzeczową, dofinansowanie imprez lub wycieczek szkolnych).
 4. Za nagminne łamanie Regulaminu Szkolnego, brak poprawy zachowania, mimo podjętych działań i zastosowanych punktów ujemnych, uczeń może otrzymać kary przewidziane w Statucie szkoły (rozmowa indywidualna ucznia z wychowawcą i pedagogiem, wezwanie do szkoły rodziców, skierowanie ucznia na rozmowę z wicedyrektorem i dyrektorem, pozbawienie ucznia przywilejów np. udziału w dyskotece, skierowanie ucznia na zespół ds. wychowawczych, naprawę szkody wyrządzonej innym; przeniesienie ucznia do innej, równoległej klasy – jeśli jest taka możliwość).
 5. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest dokonywanie na bieżąco wpisów do dziennika elektronicznego (Vulcan) w module (Dziennik/Lekcja) w zakładce (Uwagi), potwierdzających konkretne zachowanie ucznia w ciągu roku szkolnego. Wpis w dzienniku elektronicznym powinien uwzględniać – obszar dotyczący rodzaju zachowania, symbol, liczba punktów, ewentualnie (wskazany) krótki opis konkretnego zachowania (pozytywnego lub negatywnego).
 6. Wpisów do dziennika elektronicznego w zakładce (Uwagi) dokonuje wychowawca, nauczyciele przedmiotów, pedagog szkolny, logopeda, psycholog, nauczyciele świetlicy i biblioteki. Uczeń ma prawo znać treść wpisu i liczbę przyznanych punktów.
 7. Wnioski o wpis do dziennika mogą zgłaszać do wychowawcy klasy zarówno uczniowie jak i pracownicy administracji i obsługi.
 8. Rodzic w ciągu 7 dni od powrotu dziecka do szkoły, ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka. Jeżeli usprawiedliwienie nieobecności w szkole nastąpi po tym terminie, to godziny zostają usprawiedliwione, a punkty ujemne pozostają.
 9. Wychowawca w terminie do 7 dni roboczych kolejnego miesiąca zobowiązany jest podsumować liczbę punktów uczniów danego oddziału, podając uczniom do informacji stan punktów za miniony miesiąc (na zajęciach z wychowawcą, dotyczy miesięcy: I sem.: IX – XII, II sem.: II – V).
 10. Ocenę z zachowania za semestr ustala się według następującej skali punktowej:
Ocena Punktacja
Wzorowa powyżej 350 punktów
Bardzo dobra od 251 do 350 punktów
Dobra od 151 do 250 punktów
Poprawna od 0 do 150 punktów
Nieodpowiednia od -1 do -100 punktów
Naganna poniżej -100 punktów
 1. Dla ucznia nauczanego indywidualnie obowiązuje następująca skala:
  Ocena Punktacja
  Wzorowa powyżej 250 punktów
  Bardzo dobra od 201 do 250 punktów
  Dobra od 151 do 200 punktów
  Poprawna od 100 do 150 punktów
  Nieodpowiednia od 0 do 99 punktów
  Naganna poniżej 0 punktów

   

 2. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną punktów zdobytych w obu semestrach roku szkolnego. W przypadku obniżonej oceny z zachowania na semestr (nieodpowiednia i naganna) bierze się pod uwagę górną granicę punktową
  w danym przedziale oceny.
 3. Wychowawca, ustalając ocenę semestralną na podstawie zdobytych przez ucznia punktów, uwzględnia następujące warunki dodatkowe:a) uczeń, który w semestrze otrzymał więcej niż 40 punktów ujemnych – nie może otrzymać
  oceny wzorowej,b) uczeń, który w semestrze otrzymał więcej niż 70 punktów ujemnych – nie może otrzymać
  oceny bardzo dobrej,c) uczeń, który w semestrze otrzymał więcej niż 100 punktów ujemnych – nie może otrzymać
  oceny dobrej,d) uczeń, który w semestrze otrzymał więcej niż 200 punktów ujemnych – nie może otrzymać
  oceny poprawnej.

ZACHOWANIE POZYTYWNE

Symbol

Rodzaj zachowania pozytywnego

Ilość pkt.

Częstotliwość przyznania

1) WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

P1

100% frekwencji

+ 30

raz w semestrze (wychowawca)

P2

Brak nieobecności nieusprawiedliwionych

+ 20

raz w semestrze (wychowawca)

P3

Czynne pełnienie funkcji asystenta przedmiotowego / dyżurnego na lekcji

+ 5

każdorazowo (nauczyciel)

P4

Strój galowy podczas uroczystości

+ 10

każdorazowo

(wychowawca)

2) ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I REPREZENTOWANIE SZKOŁY

P5

Aktywny udział w pracy Samorządu Szkolnego

+ 30

raz w semestrze (wychowawca)

P6

Aktywny udział w pracy Samorządu Klasowego

+ 20

raz w semestrze (wychowawca)

P7

Praca na rzecz klasy lub szkoły (dbanie o porządek i wystrój klasy, przygotowywanie gazetek, pomoce dla klasy, udział w zadaniach przydzielonych w klasie, pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej lub klasowej – Dzień Kobiet, Wigilia Klasowa, itp., jarmarki, pikniki)

+ 5 do + 20

każdorazowo

P8

Udział w konkursach (olimpiadach, zawodach):

 • szkolnych

 • gminnych i powiatowych

 • wojewódzkich

ogólnopolskim (bez etapów)

+ 10

+ 20

+ 30

+ 25

każdorazowo

(nauczyciel)

P9

Uzyskanie wyróżnienia w konkursie lub olimpiadzie (indywidualnie lub w zespole):

 • 1-3 miejsce w etapie szkolnym

 • 1-3 miejsce w etapie międzyszkolnym, gminnym, powiatowym

 • udział w etapie wojewódzkim

 • finalista konkursu wojewódzkiego, ogólnopolskiego

 • laureat konkursu wojewódzkiego, ogólnopolskiego

+ 15

+ 20

+ 30

+ 50

+100

każdorazowo

(nauczyciel)

P10

Pomoc koleżeńska w uzgodnieniu z wychowawcą klasy

+ 5 do + 10

każdorazowo

(wychowawca)

P11

Zaangażowanie własne w akcjach charytatywnych

+ 5 do + 20

każdorazowo

P12

Działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu

+ 50

raz w semestrze

P13

Reprezentowanie szkoły (spotkania, uroczystości miejskie)

+15

każdorazowo

P14

Reprezentowanie szkoły – Młodzieżowa Rada Miejska

+ 30

raz w semestrze

P15

Działania proekologiczne i społeczne (zbiórka makulatury, baterii, zakrętek, itp.)

+ 5 do + 15

raz w semestrze

3) DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

P16

Odpowiedzialne reagowanie w niebezpiecznych sytuacjach

+ 15

każdorazowo

P17

Odpowiedzialne przeciwstawianie się aktom agresji, przejawom zła

+ 20

każdorazowo

P18

Promowanie swoją postawą zdrowego stylu życia (maseczki, dezynfekcja rąk, prawidłowe nawyki żywieniowe…)

+ 5 do + 20

każdorazowo

P19

Stosuje się do poleceń opiekuna w czasie wycieczek i wyjść

+ 5 do + 20

każdorazowo

4) ZACHOWANIE NORM ETYCZNYCH I KULTURA JĘZYKA

P20

Poszanowanie godności drugiego człowieka

+ 10

każdorazowo

P21

Nienaganna postawa i kultura osobista (właściwy stosunek do kolegów, osób dorosłych)

+ 10

raz w semestrze

(wychowawca)

P22

Kultura słowa, stosowanie zwrotów grzecznościowych (pozdrowienia, prośby, zapytania, … w tym odpowiedniego do sytuacji tonu)

+ 5

każdorazowo według uznania nauczyciela

P23

Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, czytelnictwo, szukanie informacji w różnych źródłach

+ 5 do + 15

raz w semestrze

(wg wskazań bibliotekarza)

P24

Uprzejmość, życzliwość oraz poszanowanie odmienności przekonań i światopoglądu oraz niepełnosprawności innych osób

+ 10

każdorazowo według uznania nauczyciela

ZACHOWANIE NEGATYWNE

Symbol

Rodzaj zachowania negatywnego

Ilość pkt.

Częstotliwość przyznania

1) WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

N1

Niezdyscyplinowanie na lekcji (rozmowy, wykonywanie czynności nie mających związku z lekcją, celowe rozpraszanie uwagi kolegów, nie wykonywanie poleceń nauczyciela itp.)

– 5

każdorazowo (nauczyciel)

N2

Niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych (brak zeszytów, podręczników, ćwiczeń, materiałów na zajęcia plastyczne, techniczne)

– 5

każdorazowo (nauczyciel)

N3

Odpisywanie lekcji, ściąganie / umożliwienie odpisania zadania domowego

– 10 / – 5

każdorazowo

(nauczyciel)

N4

Brak stroju galowego podczas uroczystości / obuwia zmiennego

– 10 / – 5

jednorazowo

w danym dniu

N5

Niewypełnianie obowiązków dyżurnego

– 5

każdorazowo

(nauczyciel)

N6

Używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły bez zgody nauczyciela

– 10

każdorazowo

(nauczyciel)

N7

Brak dbałości o estetykę stanowiska pracy i otoczenia

– 10

każdorazowo

(nauczyciel)

N8

Brak włączonej kamerki czy mikrofonu podczas pracy zdalnej

– 10

każdorazowo

(nauczyciel)

N9

Nieusprawiedliwione spóźniania się na lekcję

– 5

każdorazowo

(nauczyciel)

N10

Samowolne opuszczanie klasy, sali gimnastycznej, terenu szkoły

– 10

za każdą lekcję

N11

Nieusprawiedliwiona nieobecność wpisywana w przypadku braku usprawiedliwienia godzin powyżej siedmiu dni od ustania nieobecności

– 20

za każdy dzień (wychowawca)

2) ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I REPREZENTOWANIE SZKOŁY

N12

Niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych

– 30

każdorazowo

N13

Niewywiązywanie się z powierzonych i z dobrowolnie podjętych działań

– 5

każdorazowo

N14

Nieszanowanie żywności (np. wyrzucanie owoców, kopanie, rzucanie owocami po korytarzach, mlekiem w kartonie itp.)

– 10

każdorazowo

N15

Oszustwo, fałszerstwo

– 30

każdorazowo

3) DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

N16

Zastraszanie kolegów, wyłudzanie pieniędzy lub innych dóbr

– 40

każdorazowo

N17

Stosowanie przemocy fizycznej, bójki

– 15 do – 40

każdorazowo

N18

Stosowanie przemocy psychicznej (np. nękanie, zmuszanie do niewłaściwych zachowań)

– 15 do – 40

każdorazowo

N19

Kibicowanie aktom przemocy, bójkom, podżeganie do przemocy

– 30

każdorazowo

N20

Posiadanie, używanie lub rozprowadzanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, spożywanie alkoholu, palenie papierosów (papierosy elektroniczne) lub propagowanie swoją postawą i zachowaniem uzależnień

– 10 do – 50

każdorazowo

N21

Przywłaszczenie, kradzież cudzej własności

– 50

każdorazowo

N22

Wandalizm, dewastowanie sprzętu szkolnego, niszczenie

mienia kolegów (w zależności od wartości mienia)

– 15 do – 40

każdorazowo

N23

Niestosowanie się do regulaminów szkolnych: stołówki

szkolnej, korzystania z sali gimnastycznej, pracowni szkolnych, zachowania na korytarzu, na przerwie,

przebywanie w miejscach niedozwolonych itp.

– 10

każdorazowo

N24

Niestosowanie się do Statutu Szkoły w zakresie wyglądu zewnętrznego

– 5 do – 20

każdorazowo

N25

Nieprzestrzeganie szczególnych, okresowych zasad bezpieczeństwa (np. w czasie pandemii)

– 5 do – 20

każdorazowo

N26

Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów oraz używanie ich
w szkole, a także w drodze do i ze szkoły

– 5 do – 20

każdorazowo

N27

Rozpowszechnianie wśród uczniów treści agresywnych, obrażających uczucia religijne, okrucieństwa wobec innych, pornografii

– 10 do – 30

każdorazowo

N28

Konflikt z prawem karnym, przejawy demoralizacji (postanowienie sądu)

– 50

raz w semestrze (wychowawca)

4) ZACHOWANIE NORM ETYCZNYCH I KULTURA JĘZYKA

N29

Zaczepianie słowne (wyśmiewanie, wyzwiska, przekleństwa, agresja słowna, nieprzyzwoite gesty i pozy) wobec kolegów

– 30

każdorazowo

N30

Aroganckie, niestosowne zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły, innych osób dorosłych (ubliżanie, używanie obraźliwych gestów, określeń, okłamywanie)

– 30

każdorazowo

N31

Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody

– 10 do – 30

każdorazowo

N32

Upublicznianie materiałów i zdjęć bez zgody obecnych na nich osób (np. w Internecie, w mediach społecznościowych, miejscach publicznych)

– 50

każdorazowo

N33

Naruszanie dóbr osobistych nauczyciela podczas pełnienia przez niego obowiązków służbowych

– 20

każdorazowo

N34

Brak szacunku do symboli narodowych

– 10

każdorazowo

N35

Inne niewłaściwe zachowania nie ujęte w powyższym systemie oceniania zachowania – punkty ujemne w zależności od wagi czynu

– 10 do – 30

każdorazowo

Wychowawca ma dodatkowe punkty do dyspozycji – raz w semestrze: od +10 do +30, które może przyznać jednorazowo uczniowi za:

a) szczególnie wyróżniającą postawę ucznia

b) systematyczne zaangażowanie w życie klasy

c) znaczącą poprawę zachowania.