+48 / 74 / 81 57 209 sp2zab@poczta.onet.pl

⭐Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA SP2 LIPIEC 2021

 

Punktowy system oceniania zachowania ucz. klas 4-8 SP2 w Ząbkowicach Śl.

Zasady ogólne:

 • Na początku każdego roku szkolnego wychowawca oddziału informuje uczniów
  i rodziców o obowiązujących w nowym roku szkolnym kryteriach  oceniania zachowania.
 • Ocena z zachowania spełnia funkcje wychowawcze i ma mobilizować ucznia do samokontroli i samowychowania.
 • Ocena z zachowania nie może spełniać funkcji represyjnej, nie może też być wyrazem sympatii czy antypatii wobec ucznia.
 • Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ma charakter całościowy, nie może powstać na podstawie jednego pozytywnego lub negatywnego czynu,  uwzględnia ona następujące sfery postępowania:
  a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  b) zaangażowanie społeczne i reprezentowanie szkoły,
  c) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie,
  d) zachowanie norm etycznych i kultura języka.
  1. Bazą do ustalenia oceny są wpisy nauczycieli, wychowawców do dziennika danej klasy w wyznaczonym miejscu (uwagi).
 • Śródroczną  i  roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie skali punktowej. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 

   Szczegółowe kryteria oceniania:

 1. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje „awansem” 160 pkt., co jest równoznaczne z oceną dobrą z zachowania.
 2. W  ciągu  semestru  uczeń  ma  możliwość  w  zależności  od  prezentowanej  postawy  zwiększyć  lub zmniejszyć liczbę punktów (punkty dodatnie i punkty ujemne).
 3. Uczeń  może  również,  otrzymać  za  swą  postawę  nagrody  przewidziane  w  Statucie  szkoły:  (pochwałę wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu na forum klasy, pochwałę dyrektora szkoły, pochwałę  na  zebraniu  z  rodzicami,  list  gratulacyjny  do  rodziców,  nagrodę  rzeczową,  dofinansowanie imprez lub wycieczek szkolnych).
 4. Za  nagminne  łamanie  Regulaminu  Szkolnego,  brak  poprawy  zachowania, mimo  podjętych  działań i zastosowanych  punktów  ujemnych,  uczeń  może otrzymać  kary  przewidziane  w  Statucie  szkoły (rozmowa  indywidualna ucznia  z  wychowawcą  i  pedagogiem,  wezwanie  do  szkoły  rodziców, skierowanie ucznia na rozmowę z wicedyrektorem i dyrektorem, pozbawienie ucznia przywilejów np. udziału w dyskotece, skierowanie ucznia na zespół ds. wychowawczych, naprawę szkody wyrządzonej innym; przeniesienie ucznia do innej, równoległej klasy – jeśli jest taka możliwość).
 5. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest dokonywanie na bieżąco wpisów do dziennika elektronicznego (Vulcan)  w  module  (Dziennik/Lekcja)  w  zakładce (Uwagi),  potwierdzających  konkretne  zachowanie ucznia w ciągu roku szkolnego. Wpis w dzienniku elektronicznym powinien uwzględniać – obszar dotyczący rodzaju zachowania, symbol, liczba punktów, ewentualnie (wskazany)  krótki opis konkretnego zachowania (pozytywnego lub negatywnego).
 6. Wpisów  do  dziennika  elektronicznego  w  zakładce  (Uwagi)  dokonuje wychowawca,  nauczyciele przedmiotów, pedagog szkolny, logopeda, psycholog, nauczyciele świetlicy i biblioteki. Uczeń ma prawo znać treść wpisu i liczbę przyznanych punktów.
 7. Wnioski o wpis do dziennika mogą zgłaszać do wychowawcy klasy zarówno uczniowie jak i pracownicy administracji i obsługi.
 8.  Rodzic w ciągu 7 dni od powrotu dziecka do szkoły, ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka. Jeżeli  usprawiedliwienie  nieobecności  w  szkole nastąpi po tym terminie, to godziny zostają usprawiedliwione, a punkty ujemne pozostają.
 9. Wychowawca  w  terminie  do  7  dni  roboczych kolejnego miesiąca zobowiązany  jest  podsumować  liczbę  punktów  uczniów  danego oddziału, podając uczniom do informacji stan punktów za miniony miesiąc (na zajęciach z wychowawcą, dotyczy miesięcy: I sem.: IX – I, II sem.: II – VI).
 10.  Ocenę z zachowania za semestr ustala się według następującej skali punktowej:

 

Ocena Punktacja
Wzorowa powyżej  350 punktów
Bardzo dobra od 251 do 350 punktów
Dobra od 151 do 250 punktów
Poprawna od 0 do 150 punktów
Nieodpowiednia od  -1  do  -100 punktów
Naganna poniżej  -100 punktów

 

 1.  Dla ucznia nauczanego indywidualnie obowiązuje następująca skala:

 

Ocena Punktacja
Wzorowa powyżej  250 punktów
Bardzo dobra od 201 do 250 punktów
Dobra od 151 do 200 punktów
Poprawna od 100 do 150 punktów
Nieodpowiednia od    0  do  99 punktów
Naganna poniżej  0 punktów

 

 1.  Ocena roczna jest średnią arytmetyczną sumy punktów dodatnich i ujemnych zdobytych w I i II semestrze roku szkolnego. W przypadku obniżonej oceny z zachowania na semestr (nieodpowiednia i naganna) bierze się pod uwagę górną granicę punktową w danym przedziale oceny.
 2.  Wychowawca, ustalając ocenę semestralną na podstawie zdobytych przez ucznia punktów, uwzględnia następujące warunki dodatkowe:
 1. a) uczeń, który w semestrze otrzymał więcej niż 40 punktów ujemnych – nie może  otrzymać
    oceny wzorowej,
 2. b) uczeń, który w semestrze otrzymał więcej niż 70 punktów ujemnych – nie może otrzymać
    oceny bardzo dobrej,
 3. c) uczeń, który w semestrze otrzymał więcej niż 100 punktów ujemnych – nie może otrzymać
    oceny dobrej,
 4. d) uczeń, który w semestrze otrzymał więcej niż 200 punktów ujemnych – nie może otrzymać
    oceny poprawnej.

 

ZACHOWANIE POZYTYWNE

Symbol Rodzaj zachowania pozytywnego Ilość pkt. Częstotliwość przyznania
1) WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA
P1 100% frekwencji + 30 raz w semestrze (wychowawca)
P2 Brak nieobecności nieusprawiedliwionych + 20 raz w semestrze (wychowawca)
P3 Czynne pełnienie funkcji asystenta przedmiotowego / dyżurnego na lekcji + 5 każdorazowo (nauczyciel)
P4 Strój galowy podczas uroczystości + 10 każdorazowo

(wychowawca)

2) ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I REPREZENTOWANIE SZKOŁY
P5 Aktywny udział w pracy Samorządu Szkolnego + 30 raz w semestrze (wychowawca)
P6 Aktywny udział w pracy Samorządu Klasowego + 20 raz w semestrze (wychowawca)
P7 Praca na rzecz klasy lub szkoły (dbanie o porządek i wystrój klasy, przygotowywanie gazetek, pomoce dla klasy, udział w zadaniach przydzielonych w klasie, pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej lub klasowej – Dzień Kobiet, Wigilia Klasowa, itp., jarmarki, pikniki) + 5 do + 20 każdorazowo
P8 Udział w konkursach (olimpiadach, zawodach):

 • szkolnych
 • gminnych i powiatowych
 • wojewódzkich

ogólnopolskim (bez etapów)

+ 10+ 20

+ 30

+ 25

każdorazowo

(nauczyciel)

P9 Uzyskanie wyróżnienia w konkursie lub olimpiadzie (indywidualnie lub w zespole):

 • 1-3 miejsce w etapie szkolnym
 • 1-3 miejsce w etapie międzyszkolnym, gminnym, powiatowym
 • udział w etapie wojewódzkim
 • finalista konkursu wojewódzkiego, ogólnopolskiego
 • laureat konkursu wojewódzkiego, ogólnopolskiego
+ 15

+ 20

+ 30

+ 50

+100

każdorazowo

(nauczyciel)

P10 Pomoc koleżeńska w uzgodnieniu z wychowawcą klasy + 5 do + 10 każdorazowo

(wychowawca)

P11 Zaangażowanie własne w akcjach charytatywnych + 5 do + 20 każdorazowo
P12 Działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu + 50 raz w semestrze
P13 Reprezentowanie szkoły (spotkania, uroczystości miejskie) +15 każdorazowo
P14 Reprezentowanie szkoły – Młodzieżowa Rada Miejska + 30 raz w semestrze
P15 Działania proekologiczne i społeczne (zbiórka makulatury, baterii, zakrętek, itp.) + 5 do + 15 raz w semestrze
3) DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE
P16 Odpowiedzialne reagowanie w niebezpiecznych sytuacjach + 15 każdorazowo
P17 Odpowiedzialne przeciwstawianie się aktom agresji, przejawom zła + 20 każdorazowo
P18 Promowanie swoją postawą zdrowego stylu życia (maseczki, dezynfekcja rąk, prawidłowe nawyki żywieniowe…) + 5 do + 20 każdorazowo
P19 Stosuje się do poleceń opiekuna w czasie wycieczek i wyjść + 5 do + 20 każdorazowo
4) ZACHOWANIE NORM ETYCZNYCH I KULTURA JĘZYKA
P20 Poszanowanie godności drugiego człowieka + 10 każdorazowo
P21 Nienaganna postawa i kultura osobista (właściwy stosunek do kolegów, osób dorosłych) + 10 raz w semestrze

(wychowawca)

P22 Kultura słowa, stosowanie zwrotów grzecznościowych (pozdrowienia, prośby, zapytania, … w tym odpowiedniego do sytuacji tonu) + 5 każdorazowo według uznania nauczyciela
P23 Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, czytelnictwo, szukanie informacji w różnych źródłach + 5 do + 15 raz w semestrze

(wg wskazań  bibliotekarza)

P24 Uprzejmość, życzliwość oraz poszanowanie odmienności przekonań i światopoglądu oraz niepełnosprawności innych osób + 10 każdorazowo według uznania nauczyciela

 

ZACHOWANIE NEGATYWNE

Symbol Rodzaj zachowania negatywnego Ilość pkt. Częstotliwość przyznania
1) WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA
N1 Niezdyscyplinowanie na lekcji (rozmowy, wykonywanie czynności nie mających związku z lekcją, celowe rozpraszanie uwagi kolegów, nie wykonywanie poleceń nauczyciela itp.) – 5 /-10 /-15 każdorazowo (nauczyciel)
N2 Niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych (brak zeszytów, podręczników, ćwiczeń, materiałów na zajęcia plastyczne, techniczne) – 5 /-10 /-15 każdorazowo (nauczyciel)
N3 Odpisywanie lekcji, ściąganie / umożliwienie odpisania zadania domowego – 10 / – 5 każdorazowo

(nauczyciel)

N4 Brak stroju galowego podczas uroczystości / obuwia zmiennego – 10 / – 5 jednorazowo

w danym dniu

N5 Niewypełnianie obowiązków dyżurnego – 5 każdorazowo

(nauczyciel)

N6 Używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły bez zgody nauczyciela – 10 każdorazowo

(nauczyciel)

N7 Brak dbałości o estetykę stanowiska pracy i otoczenia – 10 każdorazowo

(nauczyciel)

N8 Brak włączonej kamerki czy mikrofonu podczas pracy zdalnej – 10 każdorazowo

(nauczyciel)

N9 Nieusprawiedliwione spóźniania się na lekcję – 5 każdorazowo

(nauczyciel)

N10 Samowolne opuszczanie klasy, sali gimnastycznej, terenu szkoły – 10 za każdą lekcję
N11 Nieusprawiedliwiona nieobecność wpisywana w przypadku braku usprawiedliwienia godzin powyżej siedmiu dni od ustania nieobecności – 5 za każdą lekcję (wychowawca)
2) ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I REPREZENTOWANIE SZKOŁY
N12 Niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych – 30 każdorazowo
N13 Niewywiązywanie się z powierzonych i z dobrowolnie podjętych działań – 5 każdorazowo
N14 Zaśmiecanie otoczenia, nieszanowanie żywności (np. wyrzucanie owoców, kopanie, rzucanie owocami po korytarzach, mlekiem w kartonie itp.) – 10 każdorazowo
N15 Oszustwo, fałszerstwo – 30 każdorazowo
3) DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE
N16 Zastraszanie kolegów, wyłudzanie pieniędzy lub innych dóbr – 40 każdorazowo
N17 Stosowanie przemocy fizycznej, bójki – 15 do – 40 każdorazowo
N18 Stosowanie przemocy psychicznej (np. nękanie, zmuszanie do niewłaściwych zachowań) – 15 do – 40 każdorazowo
N19 Kibicowanie aktom przemocy, bójkom, podżeganie do przemocy – 30 każdorazowo
N20 Posiadanie, używanie lub rozprowadzanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, spożywanie alkoholu, palenie papierosów (papierosy elektroniczne) lub propagowanie swoją postawą i zachowaniem uzależnień – 10 do – 50 każdorazowo
N21 Przywłaszczenie, kradzież cudzej własności – 50 każdorazowo
N22 Wandalizm, dewastowanie sprzętu szkolnego, niszczenie

mienia kolegów (w zależności od wartości mienia)

– 15 do – 40 każdorazowo
N23 Niestosowanie się do regulaminów szkolnych: stołówki

szkolnej, korzystania z sali gimnastycznej, pracowni szkolnych, zachowania na korytarzu, na przerwie,

przebywanie w miejscach niedozwolonych itp.

– 10 każdorazowo
N24 Niestosowanie się do Statutu Szkoły w zakresie wyglądu zewnętrznego – 5 do – 20 każdorazowo
N25 Nieprzestrzeganie szczególnych, okresowych zasad bezpieczeństwa (np. w czasie pandemii) – 5 do – 20 każdorazowo
N26 Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów oraz używanie ich
w szkole, a także w drodze do i ze szkoły
– 5 do – 20 każdorazowo
N27 Rozpowszechnianie wśród uczniów treści agresywnych, obrażających uczucia religijne, okrucieństwa wobec innych, pornografii – 10 do – 30 każdorazowo
N28 Konflikt z prawem karnym, przejawy demoralizacji (postanowienie sądu) – 50 raz w semestrze (wychowawca)
4) ZACHOWANIE NORM ETYCZNYCH I KULTURA JĘZYKA
N29 Zaczepianie słowne, niewłaściwe wpisy w mediach społecznościowych (wyśmiewanie, wyzwiska, przekleństwa, agresja słowna, nieprzyzwoite gesty i pozy, namawianie do niewłaściwych zachowań i czynów) wobec kolegów  – 30 każdorazowo
N30 Aroganckie, niestosowne zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły, innych osób dorosłych (ubliżanie, używanie obraźliwych gestów, określeń, okłamywanie) – 30 każdorazowo
N31 Używanie wulgarnego słownictwa na terenie szkoły i poza nim -5 /-10 każdorazowo
N32 Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody – 10 do – 30 każdorazowo
N33 Upublicznianie materiałów i zdjęć bez zgody obecnych na nich osób (np. w Internecie, w mediach społecznościowych, miejscach publicznych) – 50 każdorazowo
N34 Naruszanie dóbr osobistych nauczyciela podczas pełnienia przez niego obowiązków służbowych – 20 każdorazowo
N35 Brak szacunku do symboli narodowych – niewłaściwa postawa podczas Hymnu narodowego ( komenda „baczność”) – 10 każdorazowo
N36 Inne niewłaściwe zachowania nie ujęte w powyższym systemie oceniania zachowania – punkty ujemne w zależności od wagi czynu – 10 do – 30 każdorazowo

 

Wychowawca ma dodatkowe punkty do dyspozycji – raz w semestrze: od +10 do +30,   które może przyznać jednorazowo uczniowi za:

 1. a) szczególnie wyróżniającą postawę ucznia
 2. b) systematyczne zaangażowanie w życie klasy
 3. c) znaczącą poprawę zachowania.